پرینت

کاشت موقت یا مذهبی

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN انواع کاشت

کاشت موقت یا مذهبی است که به مدت ماندگی آن یک هقته تا ده روز میباشد و روی ناخن با مواد کاور نمیشود.

  قیمت (30/000 تومان)